Termékek
keresésmenumenumenu
lego logo
LEGO® készletek
Figurák, ajándékok LEGO® elemek Akciók Újdonságok
(+36) 20 242 8992
0 
 
theme

Adatvédelmi szabályzat

Kockashop » Információk

(Hatályba lépett: 2018-05-25)

GD Betrieb Kft. a www.kockashop.hu webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, melynek alapja az Adatkezelési Szabályzatunk. Regisztrációjával illetve megrendelésével el kell fogadja Adatkezelési Szabályzatunkat, az Önt megillető jogokat, illetve azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amit bármikor visszavonhat.


1. CÉGADATOK:


Cégnév: GD Betrieb Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GD Betrieb Kft.
Székhely: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A.
Postacím, levelezési cím: 1119 Budapest Pajkos utca 23/A
Adószám: 23084722-2-43

Közösségi adószám: HU - 23084722
Cégjegyzékszám: 01-09-952198

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Elektronikus elérhetőség: info@kockashop.hu
Honlap címe: www.kockashop.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 2428992 (10-17 óráig)

 

2. CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.kockashop.hu webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

3.  AZ  ADATGYŰJTÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

  

 4. AZ ADATBIRTOKOS JOGAI:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@kockashop.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.


4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).


4.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.


4.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.


4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.


4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor


4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

5. ADATOK KÖRE, ELÉVÜLÉSE

Megrendelésnél kezelt adatok:

Kapcsolati adatok: (Teljes név, Email, Telefonszám) a megrendelés teljesítéséhez, és az utólagos problémák kezeléséhez elengedhetetlen adatok.
Számlázási adatok: (Név, Címadatok)  a számla kiállításához elengedhetetlen adatok
Szállítási adatok: (Név, Címadatok)  a szállítás teljesítéséhez  elengedhetetlen adatok
Mivel a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, így a megrendelésnél megadott adatok elévülése is ehhez igazodik.

Regisztrációnál kezelt adatok:

A regisztrációval az adatbirtokos hozzájárul, hogy, a megadott adatait a regisztráció törléséig tároljuk, és a következőképp használjuk fel:
Felhasználó: autentikációra, és a kommunikációban megszólításra használjuk
Email: autentikációra, és a kommunikációs csatornaként használjuk
Jelszó: autentikációra használjuk
Teljes név: a kommunikációban megszólításra használjuk
Település: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Nem: a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk
Szülinap: születésnapi ajándék pontok jóváírására, valamint a weboldalon folytatott közösségi kommunikáció személyesebbé tételére használjuk.

Hírlevélre történt feliratkozás esetén kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk nevét, email címét, ami a hírlevél küldéshez, és megszólításhoz szükséges. Az adattárolás addig tart, amíg az adatbirtokos nem kezdeményezi ennek törlését, a hírlevélről történő leiratkozással.

Böngészés közben kezelt adatok:

Amennyiben az adatbirtokos azt előzetesen elfogadta, eltároljuk a látogatott oldalak nevét annak érdekében, hogy később az irreleváns tartalmakat elrejtsük a látogató elől, ami kiterjed egészen az emailen küldött direktmarketing ajánlatokra is.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

A GD Betrieb Kft kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

A GD Betrieb Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, továbbá megrendelés, könyvelés, valamint hírlevél kiküldés esetében az adatokat átad:

- A mindenkori csomagküldő részére, a teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

1 . GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

2. Sprinter Futárszolgálat
címe: 1097 Budapest Táblás utca 39.
adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

3. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
adatfeldolgozás célja: csomagok kézbesítése

- Árukeresőről érkező látogatók esetében az email címet, és a megrendelésben szereplő termékek neveit, értékeit, melynek célja, hogy a cég a termékek értékelésének a lehetőségét az adatbirtokosnak felkínálja.

4. Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
címe: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72
adatfeldolgozás célja: termékek értékeléseinek megjelenítése

- Számlázás, és könyveléshez szükséges adatok átadása a következő cégek számára.

5. Számlázz.hu
címe: 1031 Budapest Záhony utca 7/c.
adatfeldolgozás célja: számlák előállítása

6. Korridoor Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
címe: 1117 Budapest Budafoki út 56.
adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

- Hírlevelek küldésére használt felület számára, az arra feliratkozott regisztrált felhasználók email címét, valamint nevét továbbítja.

7. Campaign Monitor – Email Marketing Software
adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

  

8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat a GD Betrieb Kft. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. A GD Betrieb Kft. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során a GD Betrieb Kft. részére megadott adatait.

 

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy direkt marketing levelelet küldeni, amennyiben a Felhasználó igényelte azt. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül

10. TERMÉK ÉRTÉKELÉSNÉL KEZELT ADATOK

A termékek értékelésével az adatbirtokos hozzájárul hogy nevét és véleményét tároljuk, valamint külön beleegyezés esetén mindezt a termék oldalán publikáljuk.